Kriteriji za recenzije

Sadržajni kriteriji

Recenzija treba pružiti informacije o strukturi i sadržaju rada sa posebnim naglaskom na specifična pitanja i ponuđenu argumentaciju. Kod recenzije zbornika treba izbjeći osvrt na svaki rad pojedinačno tj. puko nabrajanje i svođenje teksta na sadržaj, već se očekuje da autor izvrši klasifikaciju publiciranih radova i da ih postavi u odgovarajući istraživački kontekst.Potrebno je istaći prednosti, ali i nedostatke, diskutiranog djela. Očekuje se da se pri tome kritične opservacije jasno i  nepolemičnim tonom izlože.  Recenzija treba završiti sažetom ocjenom rada.

Formalni kriteriji

Očekuje se da recenzija sadrži između 5.000 i 7.500 znakova. Redakcija zadržava pravo da po vlastitoj procjeni izvrši skraćivanja, a u krajnjem slučaju da potpuno odbaci dostavljeni tekst.Preporučuje se da se autori izražavaju u kraćim rečenicama i pasusima.
Kriteriji za radove

Sadržajni kriteriji

Radovi trebaju ponuditi jasne teze i ključnu argumentaciju, a zadržavanje na poznatim stvarima treba biti vrlo kratko i služiti samo kao polazište u razradi vlastite teze. U izboru argumenata treba se opredijeliti za one koji na najbolji način potvrđuju osnovne teze rada.

Struktura rada

Nakon abstrakta i ključnih riječi potrebno je definirati temu i ukratko obrazložiti dosadašnji stupanj saznanja o tome, te ukazati na nedostatke dosadašnje literature. U prvom dijelu rada treba iznijeti osnovne teze koje autor zastupa. U drugom dijelu ponuditi glavne argumente i na kraju jasno sumirati rezultate.

Na kraju rada treba navesti sve izvore i literaturu spomenute u radu.

Formalni kriteriji

Očekuje se da radovi sadrže između 20.000 i 30.000 znakova. Svi radovi će biti anonimno recenzirani, a bit će objavljeni oni za koje Redakcija dobije dvije pozitivne recenzije.