Prvi korpus Armije RBiH

Prvi korpus Armije RBiH

Pedsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine je na prijedlog načelnika Štaba Vrhovne komande Sefera Haliloća donijelo 18. augusta 1992. Odluku o formiranju korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, zonama njihove odgovornosti i pretpočinjavanju, što je u formalnom smislu bila i odluka o formiranju sarajevskog 1. korpusa. Naredba o postavljenju užeg dijela Komande 1. korpusa u prvoj verziji donesena je 24. augusta, a u konačnoj verziji 1. septembra 1992. godine, što je nakon rata usvojeno kao dan formiranja 1. korpusa ARBiH. Za komandanta 1. korpusa postavljen je dotadašnji komandant RgŠO Sarajevo Mustafa Hajrulahović Talijan, za njegovog zamjenika imenovan je Vahid Karavelić, a na mjesto načelnika štaba 1. korpusa imenovan je Enver Hadžihasanović.

O ulozi prvog korpusa u ratu skrećemo pažnju na monografiju koju je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

01.09.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.