Kukanjac: „Svi trikovi Alije Izetbegovića oko susreta sa komandantom 2. vojne oblasti“

Kukanjac: „Svi trikovi Alije Izetbegovića oko susreta sa komandantom 2. vojne oblasti“

kukanjac, zetbegovic i seselj karikatura u oslobodjenju

Piše: Edin Omerčić

Predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović je na zahtjev Evropske zajednice na pregovore, koji su se održavali u Lisabonu od 30. aprila do 2. maja 1992. godine trebao ići ne u svojstvu Predsjednika Republike, već kao stranački, nacionalni predstavnik jedne strane u sukobu. O ovome pitanju se raspravljalo i na sjednici Predsjedništva prije ovih pregovora, a Izetbegović je naglašavao da na pregovorima može sudjelovati jedino kao predsjednik Predsjedništva Republike, uz ispunjavanje uslova o zaustavljanju agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, što su podržali i ostali članovi Predsjedništva na sjednici 28. aprila 1992. godine.

Na povratku sa pregovora iz Lisabona, na sarajevskom aerodromu JNA je zarobila Izetbegovića i njegovu pratnju, koju su između ostalih činili Zlatko Lagumdžija i Sabina Berberović, prevoditeljica. U toku dana (2. maja) pokušan je proboj JNA i srpskih snaga u Sarajevo napadom koji je zaustavljen na platou Skenderije. S ciljem da izvrši deblokadu opsjednutih kasarni u Sarajevu te presiječe grad na dva djela, JNA je iz svojih garnizona s područja okolice Sarajeva poslala dvije kolone oklopnih vozila na sarajevske ulice. Prva je kolona zaustavljena u naselju Stup i nije imala veći značaj u ovoj akciji JNA. Druga je kolona iz Lukavice stigla gotovo do samog Predsjedništva, u strogi centar grada. Tu je i zaustavljena, nekih stotinjak metara od zgrade Predsjedništva. Budući u taktičkoj prednosti borbe „prsa o prsa“ snage Patriotske lige i Teritorjalne obrane Bosne i Hercegovine su uništile 4 tenka JNA, dok se ostatak povukao čime je izbjegnuta katastrofa po bosanskohercegovački državni vrh. Snage branilaca su ovime ostvarile veliku vojnu i psihološku pobjedu.

Predsjednik Izetbegović sa pratnjom je razmijenjen za generala Kukanjca i osoblje komande Druge vojne oblasti koje se nalazilo u kasarni na Bistriku, 3. maja 1992. godine. Ovim je dešavanjima otpočeo još jedan ratni mjesec.

O ovom događaju postoji znatna izvorna građa, audio i video zapisi, dnevničke bilješke i memoari učesnika, brojne analize i medijski izvještaji nastali neposredno nakon samog događaja. (O dramatačnim događajima u Sarajevu tokom 2. i 3. maja smo već pisali na portalu https://historiografija.ba/article.php?id=128 i na https://historiografija.ba/article.php?id=2453)

Ovom prilikom donosimo Izvještaj o događajima u Bosni i Hercegovini pod naslovom „Odnos i odraz ukupnog stanja na JNA“ Milutina Kukanjca napisan u Komandi 4. korpusa JNA, neposredno nakon Kukanjčevog napuštanja Sarajeva, tokom 7. maja 1992. godine, a koji osvjetljava dešavanja s početka maja iz perspektive komandanta 2. VO JNA, koja je bila smještena u centru Sarajeva, kasarni na Bistiku. Kukanjac je u izvještaju nadređenima nastojao opravdati svoje postupke i vlastite vojne propuste, koji se dosta razlikuju od njegove kasnije interpretaciji s početka 2000-ih kada je dao intervju u NIN-u i istupio na jednoj televizijskoj emisiji. Ovaj je izvještaj dostupan na bazama podataka MKSJ kao dokazni materijal.

Genaral-pukovnik Milutin Kukanjac je od početka 1992. godine bio komandant 2. Vojne oblasti. Rođen je 1935. godine na Zlatiboru, Srbija. U Sarajevu je živio u stanu u ulici koja je nosila ime po narodnom heroju  - Omeru Masliću.

Kukanjac u svom Izvještaju pisanom 7. maja 1992. godine kazuje kako je stanje u Bosni i Hercegovni katastrofalno, te kako su pripadnici JNA i srpski narod potpuno ugroženi od „fašističkih nasrtaja“ organa vlasti i muslimansko-hrvatskih snaga, ali i da je o svemu uredno izvjestio Predsjedništvo SFRJ i SSNO, kao i da su sami pripadnici JNA dobro upozanti sa stanjem u kojem se nalaze.

Ističe kako je kao komandant Druge vojne oblasti, koja je „samo na papiru“ bila smještena u Sarajevu, a polazeći od iskustva stečenih u Sloveniji, Hrvatskoj i Makedoniji, na vrijeme dislocirao i evakuirao pripadnike armije na sigurne, „za vojsku perspektivne“ prostore, te da je u Komandi oblasti ostalo samo osoblje koje je služilo za poslove obezbjeđenja same zgrade Komande, a da su skladišta naoružanja, municije, MTS i druga sredstava mjesecima prebacivana iz kasarnu na prostore izvan Sarajeva.

„Radi potpune istine o događajima 2. i 3. maja 1992. godine, a u vezi sa izvlačenjem Komande oblasti na novu lokaciju i napada na njenu kolonu 03. 05. oko 18.00 časova, dajemo detaljno objašnjenje, šta se u dva navedena dana zaista dogodilo“ Kukanjac o samim događajima 2. maja kaže da je oko 12 sati Komanda [Druge vojne oblasti] informisana o napadu HOS-ovaca i Zelenih beretki na zgradu Doma JNA (u samom centru Sarajeva) pri čemu je ozbiljno ranjen načelnik. Naglašava kako nije billo zapljene municije budući da su znatna materijalna sredstva iz zgrade izvučena iz zgrade nekoliko dana prije samog napada. Motorizovana patrolna jedinica koja je bila iz Komande Druge vojne oblasti upućena u izvidnicu i spašavanje zaposlenika Doma JNA je isto tako napadnuta, nakon čega je izdana naredba za pokret „oklopnog bataljona sa Grbavice u pomoć ovoj koloni“. Ovaj bataljon od tri tenka je bio napadnut „brojnim i raznovrsnim protivoklopnim sredstvima“ zaustavljen i spriječen za daljnje napredovanje prema centru grada već na Vrbanja mostu.

Novi pokret vojnih jedinica je krenuo iz Vojne bolnice „da izvuče mrtve i ranjene“. Kukanjac piše kako je protivdiverzanskom odredu obezbjeđenja Vojne bolnice naređeno kretanje prema Skenderiji sa svrhom angažiranja na pružanju pomoći ostalima u borbi – međutim „ovo ljudstvo je napadnuto jakim snagama u rejonu Marijin dvor i sprečeno je da dođe do cilja.“ Kako ni ova intervencija nije uspjela u ranim jutarnjim satima 3. maja je zarobljena Motorizovana patrolna jedinica iz komande 2. VO.

Dalje Kukanjac navodi da je planirano da ostatak osoblja i materijalno tehnička sredstva napuste Komandu u ranim jutarnjim satima 3. maja 1992. godine, ali da je za taj plan znalo jako malo starješina, budući da je postojala velika vjerovatnost njegova osujećivanja radi „špijunaže i izdaje starešina muslimanske i hrvatske nacionalnosti“. Napuštanje Komande uz pratnju i garancije snaga UN i EZ je, prema Kukanjcu, bila bolja od dvije moguće opcije – druga je bila „da u zgradi komande budemo svi ubijeni“.

U Izvještaju Kukanjac dalje piše kako je istovremeno sa napadom na patrolu koja se kretala u pomoć vojnicima u Dom JNA, 2. maja počeo žestoki i „brutalan rušilačko-fašistički napad“ snaga HOS-a i Zelenih beretki na sve četiri zgrade kompleksa komande koji je trajao od podneva do 20 sati, pri čemu su u JNA imali 2 mrtva i 6 ranjenih. Oko 18 sati je Komanda 2. VO dobila obavještenje iz komande aerodroma „Butmir“ da se predsjednik Predsjedništva SR Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović vratio iz Lisabona „i spustio na aerodrom.“ Kukanjac piše: „Pošto je to za nas bilo iznenadjenje i na bazi obaveštenja da ga na aerodromu nije niko dočekao, našli smo se u dilemi: dali ga pustiti i da se sam snalazi oko napuštanja aerodroma ili da ga privremeno smestimo u Komandu 4. korpusa u Lukavici, odakle bi uspostavio kontakt sa Predsedništvom i drugim licima. Da smo ga pustili da se sam snalazi verovatno bi bio zarobljen ili ubijen i zato bi JNA bila sigurno okrivljena. Odlučili smo da ga bezbedno dovedemo u Komandu 4 korpusa u Lukavicu i da mu obezbedimo smeštaj dok ne prestanu oružani sukobi. Znali smo da će oko njegovog privodjenja biti raznih špekulacija, ali bi i to bilo podnošljivije nego da je ubijen. Pored ishrane, smeštaja i ostalih ugodnosti, imao je na raspolaganju i lekara. Dakle, nije se radilo ni o kakvom hapšenju i ako je on to zaslužio hiljadu puta kada je reč o odnosu prema JNA. Širi intersi i eventualno komplikacije na medjunarodnom planu oko privodjenja Izetbegovića zahtevale su ovakav tretman. Prema tome, svaka kritika i osuda zašto nije ubijen, zašto ga nismo zadržali u zatvoru itd. su neosnovane. Da smo tako nešto uradili, možemo zamisliti šta bi se sa nama sve događalo. [...]“

Tokom 3. maja su, prema Kukanjčevu pisanju, „otpočele razne igre oko puštanja Alije Izetbegovića, oko susreta komandanta 2. VO sa njim, otpočinjanja pregovora o ispunjavanju naših zahteva za oslobađanje zarobljenika, izvlačenje mrtvih i ranjenih koji su nastradali“ tokom prošlog dana. „Svi trikovi Alije Izetbegovića oko susreta sa komandantom 2. vojne oblasti su otpali, jer je glavni cilj odavno, ali i ovog dana posebno bio, da se uhvati živ komandant 2. vojne oblasti i po mogućnosti zarobi komanda oblasti i na taj način obezglavi 2. vojna oblast.“

https://youtu.be/2BiJ9AF3Ucg


U dogovoru između Izetbegovića, generala MacKenzija (UNPROFOR), Antonija Santosa (EEZ) i Cola Doylea (izaslanika lorda Carringtona) dogovoreno je izmještanje Komandne oblasti iz kasarne na Bistriku. U koloni od 20-ak motornih vozila iz Lukavice su na Bistrik oko 16:30 sati stigli Izetbegović sa pratnjom i general MacKenzie. Utovar MTS i smještaj ljudi iz kasarne 2. VO u ova motorna vozila je završen oko 18:00. Prema dogovoru, u prvom vozilu na čelu kolone, koja se kretala s Bistrika prema Grbavici, bio je general UNPROFORa, u drugom vozilu su zajedno bili Kukanjac i Izetbegović, treće je vozilo bilo vozilo UNa, a ostala vozila u koloni su prevozila osoblje iz Komande. Po dolasku na Skenderiju, Kukanjac je prema dogovoru prešao u vozilo na čelu kolone, dok je Izetbegović vraćen nazad u zgradu Predsjedništva. Po pristizanju kolene na čelu s generalima MacKenzijem i Kukanjcem na Vrbanja most bilo je ustanovljeno kako je kolona prekinuta, te da je samo 15-ak vozila „velikom brzinom“ mogao nastaviti put do kasarne „Slobodan Princip-Seljo“ koja se nalazila u Lukavici.

Kukanjac u ovom Izvještaju ne spominje konkretnu brojku poginulih pripadnika JNA 3. maja 1992 (u kasnijem intervjuu on će tvrditi da je tada poginulo 6 ljudi), dok je gubitak u ljudstvu i MTS u Dobrovoljačkoj ulici pravdao time što su vojne strukture JNA spletom okolnosti našle u „dosta teškom položaju“ budući da se pri stvaranju „novih država“ nije adekvatno riješilo pitanje JNA. 

https://youtu.be/ZEesPhKEQXI


03.05.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.