Žurnalizam razarač čovječanstva

Žurnalizam razarač čovječanstva

IKD „University Press - Izdanja Magistrat “ Sarajevo u okviru Edicije Posebna izdanja objavilo je novi naslov: “Žurnalizam razarač čovečanstva i novinstvo sa najmanjom merom žurnalizma” autora Dževada Sulejmanpašića.

Diveći se dubini i vizionarstvu autora Dževada Sulejmanpasića, knjiga “Žurnalizam razarač čovečanstva i novinstvo sa najmanjom merom žurnalizma” donosi čitateljima neprocjenjiv uvid u problematiku novinarstva koja i danas odzvanja snažno. Objavljena 1936. godine, ova knjiga ostaje klasično djelo koje transcendirajući vrijeme i dalje izaziva pažnju i potrebu za dubokom refleksijom.

Prvi dio knjige, “ŽURNALIZAM RAZARAČ ČOVEČANSTVA,” istražuje kvantitativne i kvalitativne karakteristike žurnalizma, stavljajući naglasak na moral, religiju, čist um, razvitak psihičkog života, duh, umjetnost i društveni poredak. Autor otkriva kako žurnalizam parazitira na suštinskim vrijednostima, istovremeno razarajući moralne i duhovne temelje društva.

Drugi dio, “NOVINSTVO SA NAJMANJOM MEROM ŽURNALIZMA,” predstavlja autorov prijedlog za moralno i duhovno uređenje novinstva, nudeći zakonske okvire za zaštitu javnih dobara od potencijalnih zloupotreba žurnalizma. U završnoj riječi autor predstavlja svoje zaključke i apeluje na promišljanje o slobodi mišljenja, zakonskim regulativama i odgovornosti novinarstva.

Ova knjiga ne samo da baca svetlo na istorijski kontekst novinarstva već i postavlja temelje za konstruktivnu kritiku suvremenih medijskih praksi. “Žurnalizam razarač čovečanstva i novinstvo sa najmanjom merom žurnalizma” će zaintrigirati sve one koji žele sagledati kritički pogled na ulogu medija u društvu i otvoriti dijalog o moralnom i duhovnom integritetu novinarstva.

Iz recenzije:

“Knjiga zaslužuje pažnju i to zbog nekoliko razloga. Jedan od njih je njena spomenuta aktualnost kada je riječ o komerijalizaciji novinskih saržaja. Autor ističe kako je profesionalno i etičko novinarstvo ugroženo od koncepta žurnalizma- žurnalizam parazitira na ugledu štampane riječi i isključivo je vezan za nešto trenutno, za aktualni momenat i trenutno događanje...“ (Dr.sc. Damir Kukić, red.profesor, Univerzitet u Zenici )

„Sulejmanpašić smatra da se novine trebaju držati činjenica o nekim materijalnim empirijskim stvarima, a nikako o idejama... Uvođenje predmeta Filozofija medija na fakultetima u regiji, ujazuju na postojanje autora koji su prepoznali značaj ponovnog propitivanja uloge medija u društvenom i duhovnom životu čovjeka, Za takve autore, ali i sve one koji suštinski promišljaju medijima i njihovom utjecaju, Sulejmanpašićeva knjiga je neizostavna literatura.“ (Dr.sc. Amela Delić, docentica, Univerzitet u Tuzli)

O autoru:

Dževad Sulejmanpašić rođen je 1893. godine u selu Vesela kod Bugojna. Najstariji predak Sulejmanpašića je Ali-paša Skopljak, koji je bio hercegovački sandžak-beg od 1694. godine. Porodica Sulejmanpašića zadržala je posjede i održala status bogate begovske porodice sve do kraja Prvog svjetskog rata, kada je postala žrtvom agrarne reforme.

Sulejmanpašić je završio osnovnu školu i i Gimnaziju u Sarajevu. Po početku Prvog svjetskog rata mobiliziran je u vojsku Austro-Ugarske monarhije. Pošto je ranjen na italijanskom frontu vraćen je u Sarajevo, gdje je dočekao i kraj rata. Nakon rata upisuje studij u Beču. Nije poznato šta je studirao. U Beču lično upoznaje, tada veoma poznatog i popularnog, pisca, polemičara i satiričara Karla Krausa. Kraus je na njega ostavio snažan intelektualni utisak i podstakao samopercepciju o sebi kao čovjeku “svjetskih nazora”. Iz bečkog perioda potiče i veza sa filozofijom Immanuela Kanta, koja je u temelju njegove kritičke zaokupljenosti temama i stanjem muslimana u Bosni nakon povlačenja Osmanlija sa Balkana. Zbog pogoršane materijalne situacije svoje porodice, izazvane agrarnom reformom, Sulejmanpašić napušta studij u Beču i vraća se u Sarajevo. Tu dobija namještenje u činovničkoj strukturi austrougarske uprave. U Sarajevu je, na Bakarovcu, živio do tridesetih godina kada preseljava u Zagreb.

Bio je poliglota. Znao je njemački, francuski i engleski jezik. Njegovo poznavanje njemačkog došlo je do izražaja kada je u Beču naišao na Dumerov prijevod/prepjev na njemački jezik poezije Hafiza Širazija (Daumer, G. F. (1846). Hafis: Eine Sammlung persicher Gedichte, Hoffman und Campe, Hamburg.). Sa njemačkog prevodi pedesetak pjesama i objavljuje ih prvo u domaćim časopisima, a potom u knjizi Prepevi iz Hafizovog Divana koja je izašla u Sarajevu 1928. godine. Nije poznato da li je u kasnijem periodu stekao neki stepen akademskog obrazovanja, odnosno da li je dovršio, u Beču započete, studije. Moguće da jeste. Prema nekim izvorima, nakon Drugog svjetskog rata radio je kao logoped na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu, prethodnici današnjeg Učiteljskog fakulteta. Međutim, u arhivi ovog fakulteta nema dokumenta koji bi utemeljili ovu tvrdnju. Na porodičnoj grobnici Sulejmanpašića u Malom Lošinju piše da je bio nastavnik.

Knjiga se po cijeni od 30,00 KM može nabaviti na mail unipress@bih.net.ba ili na telefon 387 33 55 06 75

27.03.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.